תנאים כלליים להסכם על מתן שירותי ניקיון, תחזוקת וחידוש לקברים בישראל.

1. הגדרות:

1.1 "חבילת שירות" – שירותי ניקיון, תחזוקה וחידוש מצבות בישראל מסופקים ע"י Grave Care Israel. חבילת השירות כוללת: ניקוי חלקת הקבר והמצבה; בדיקת מצבה; הסרת צמחיה או אבק (אם צריך); הדלקת נרות זיכרון.

1.2 לקוח – אדם בוגר (בהתאם לחוקי המדינה שבה הוא אזרח, אך בכל מקרה לא פחות מגיל 18) הרוכש חבילת שירותי ניקיון, תחזוקה וחידוש מצבות בישראל.

1.3 שירותים נוספים – כל שירות שאינו מוזכר בסעיף 1.1 להסכם זה.

2. הוצאה לפועל של הסכם שירותי טיפול לקברים:

2.1 ההצעה לכריתת הסכם שירות בין לקוח ל Grave Care Israel מבוסס על תיאור השירותים המפורט באתר האינטרנט שכתובתו www.gc-israel.com.

2.2 קבלני משנה שישכרו ע"י Grave Care Israel לאספקה וביצוע  שירותים אינם רשאים לחתום הסכמים, לתת אחריות או התחייבות כלשהי בשם  Grave Care Israel.

2.3 במתן הסכמתו לתנאי הסכם זה הלקוח ישלם את מלוא עלות חבילת השירות שנבחרה על ידו ויקבל אישור קבלת התשלום באמצעות הדואר האלקטרוני מ Grave Care Israel.

3. תשלום מלוא עלותה של חבילת שירותים שנבחרה על ידי הלקוח יבוצע במועד ההזמנה. עם קבלת התשלום, ישלח מכתב באמצעות דואר אלקטרוני ללקוח המאשר את ההזמנה וקבלת התשלום.

4. במסגרת העבודות שעל  Grave Care Israel  לבצע כלולים אך ורק העבודות המפורטות ב"חבילת השירות", סעיף  1.1 להסכם זה. כמו כן, בקשות מיוחדות של הלקוחות ועבודות הנוספות אשר סוכמו בכתב בין Grave Care Israel והלקוח.

5. תנאים ומחירים למתן שירותים נוספים הקשורים בשיקום/החלפת המצבה  או כל עבודה נוספת שאינה מפורטת בסעיף 1.1 להסכם זה, תסוכם בנפרד בין Grave Care Israel  והלקוח.

6. מידע על מיקום הקבר

6.1 הלקוח יספק ל Grave Care Israel מידע על המיקום המדויק של  הקבר בתוך 10 ימים מיום ההזמנה.

6.2. במידה והלקוח לא סיפק ל  Grave Care Israel את  המידע על המיקום המדויק של הקבר, ביצוע העבודה תתעכב עד לקבלת מידע זה.

7. ביטול ההסכם על ידי הלקוח

7.1. הלקוח יכול לבטל את הסכם שירות זה בכל נקודת זמן לפני מועד פקיעת תוקף ההסכם. בקשה לביטול ההסכם חייבת להיות מוגשת בכתב לכתובת האימייל של Grave Care Israel המצויה באתר  www.gc-israel.com.

7.2 במידה והלקוח מבקש להביא את ההסכם לסיומו לפני תום תוקפו, יחולו תנאי החזר כספי הבאים:

7.2.1. אם הלקוח ביטל את ההסכם בתוך 30 יום ממועד ביצוע ההזמנה ולפני הביקור הראשון של נציגי Grave Care Israel בקבר, הלקוח יהיה זכאי להחזר של 90% מסכום ששולם על ידו.

7.2.2. אם הלקוח מבקש לבטל את ההסכם בתוך השנה הראשונה להסכם, הוא ישלם 429 ש"ח על כל שירות אשר בוצע בפועל. סכום ההחזר יהיה שווה להפרש בין עלות חבילת השירותים שנרכשה על ידי הלקוח ומספר השירותים שבוצעו כפול  429 ש"ח. הזיכוי יוחזר ללקוח בתוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה בכתב לביטול ההסכם  בהתאם לסעיף 7.1 להסכם זה.

7.2.3 אם הלקוח סירב לחבילת השירותים לאחר השנה הראשונה להסכם, הוא ישלם 400 ש"ח על כל שירות שבוצע בפועל. סכום ההחזר יהיה שווה להפרש בין עלות חבילת השירותים שנרכשה על ידי הלקוח ומספר  השירותים שבוצעו בפועל  כפול 400 ש"ח. הזיכוי יוחזר ללקוח בתוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה בכתב לביטול ההסכם  בהתאם לסעיף 7.1 להסכם זה.

8 הגבלת אחריות לנזקים שלא נגרמו מתוך כוונה או רשלנות פושעת מצד Grave Care Israel תוגבל לעלות חבילת השירותים שנרכשה.

×